Auctioneers, Brokers & Sales BVBA

Verkoopsvoorwaarden

1. Alle goederen worden verkocht in de staat waarin ze zich bevinden. De veilingkosten bedragen : – bij gerechtelijke verkopen en bij verkopen uit nalatenschap, enerzijds 20 % – GEEN BTW (particuliere oorsprong), anderzijds 30 % – BTW INBEGREPEN (BTW-plichtige oorsprong) – bij verkopen uit faillissement en bij onderhandse verkopen, 17 % makelaarsloon en 21 % BTW over het geheel.

2. De hoogste bieder is de koper. Bij elk geschil tussen bieders beslist de gerechtsdeurwaarder. Tegen deze beslissing is geen verhaal mogelijk.

3. De kopers worden geacht de loten te hebben geïnspecteerd. Alle goederen worden verkocht zonder waarborg ook indien de staat, de aard, de hoeveelheid of benaming niet conform is met de beschrijving in het programma.

4. De veiling geschiedt bij opbod volgens nummering in het programma. De veilingmeester of gerechtsdeurwaarder kan evenwel de volgorde wijzigen, loten samenvoegen of splitsen.

5. De kopers dienen na toewijzing hun aankoop onmiddellijk in contant geld te betalen aan de veilingdirectie. Iedere koper moet het gehele bedrag van zijn aankoop voor alle loten en verdere verschuldigde kosten betaald hebben voordat enig(e) lot(en) mag afgehaald worden.

6. Ieder blijft gehouden aan zijn aankoop, ook al wordt een ander als koper opgegeven. Goederen die niet worden opgehaald binnen de gestelde termijn en zonder uitdrukkelijke toestemming van de veilingdirectie zullen ten laste van de koper doorverkocht of weggehaald worden.

7. De gerechtsdeurwaarder en de veilingmeester hebben het recht een bod van een eventuele koper te weigeren zonder opgave van redenen.

8. Bij rouwkoop wordt het betrokken lot herroepen ten laste van de rouwkoper en op zijn kosten, zonder dat deze de gebeurlijke hogere prijs kan opvragen.

9. De veilingmeester heeft het recht zich te herstellen bij een vergissing zonder dat hierop beroep kan worden gedaan.

10. Iedereen is op eigen risico aanwezig tijdens de kijkdag, de afgiftedag en op de plaats van verkoop.

11. Na volledige betaling van de goederen ontvangt de koper een afgiftenota en indien gevraagd een aankoopattest (kostprijs € 10,00); indien de nodige gegevens binnen de gestelde termijn ter beschikking werden gesteld.

12. Ieder wordt geacht voor zichzelf te kopen en daarvoor hoofdelijk verantwoordelijk te zijn.

13. Kopers dienen de gekochte loten deskundig te verwijderen op hun kosten en risico zonder beschadigingen aan de gebouwen en/of andere loten aan te brengen.

14. Vanaf de toewijzing liggen alle goederen voor rekening en risico van de koper en dienen deze door zijn zorgen binnen de gestelde termijn te zijn afgehaald.

15. Door te bieden aanvaardt iedere bieder/koper onvoorwaardelijk de algemene verkoopsvoorwaarden en zal zich niet op onwetendheid kunnen herroepen.

16. Bij eventuele betwistingen is alleen de Rechtbank van Mechelen bevoegd, zelfs in geval van meerdere verweerden. Alle geschillen worden beslecht overeenkomstig het Belgisch Recht.